Aluminiumbaserad StrömAvledarPlatta för PEM-bränsleceller (ALUSAP)

Aluminiumbaserade strömavledarplattor (CCP) för PEMFC är bättre ur ett miljö och livslängdperspektiv, men innebär också utmaningar vad gäller kontaktresistans som uppstår på grund av oxidation. Detta genomförandeprojekt tar ett helhetsgrepp kring strömavledarproblematiken för PEM-bränsleceller. Förutom en litteratur och marknadstudie ska projektet utveckla metoder för tillverkning och ytbeläggning av aluminiumbaserad CCP, accelererad åldring och kontaktresistanskarakterisering.

I projektet genomförs först en litteratur- och marknadsutredning gällande CCP-plattans framställning samt hur dess kontaktresistans och korrosionsskikt bäst karakteriseras. Studien innefattar även visst experimentellt arbete för att utveckla metoder för kostnadseffektiv framställning av CCP och karakterisering av kontaktresistans samt dess korrosionsskikt med avancerade ytanalysmetoder

Förväntade effekter och resultat

Metoderna blir kraftfulla verktyg för kostnadseffektiv produktutveckling av aluminiumbaserade CCP som lever upp till kraven på låg tillverkningskostnad, låg vikt, lågt kontaktmotstånd, lång livslängd i applikationsmiljön samt möjlighet till återanvändning/återvinning.

Planerat upplägg och utförande

Projektet genomförs i sex arbetspaket.

AP1: Kravspecifikation L1

AP2: Fabrikation av CCP-platta

AP3: Kemisk och elektrokemisk åldring

AP4:Kontaktresistansmätning, ytkarakterisering

AP5: Sammanställning

AP6: Projektledning