Samordnad forskning ska bidra till att klimatfärdplanen blir verklighet

Samforsk klimat är ett nytt initiativ från svensk järn- och stålindustri med stöd av Vinnova. Arbetet ska understödja industrins ambitioner att genomföra sin klimatfärdplan samt samordna branschens och omgivande aktörers forskningsinsatser. Samforsk klimat ska kartlägga pågående forskning, identifiera forskningsbehov, initiera och stödja forsknings¬ och utvecklingsprojekt samt följa och sprida resultat.

Genom sina långtgående åtaganden för ökad hållbarhet har svensk järn- och stålindustri hamnat i fokus för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Bland annat har industrin tagit fram en klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige som ska leda till eliminerade utsläpp av fossil koldioxid och bidra till ett fossilfritt samhälle år 2045.

Med klimatfärdplanen vill järn- och stålindustrin visa och lyfta de hinder och möjliga lösningar som kan leda till en fossilfri och konkurrenskraftig bransch, men också vilket betydande samarbete som krävs mellan företagen och politiken för att det ska lyckas. Klimatfärdplanen identifierar en rad behov gällande forskning, innovation och utveckling. Dessa behov behöver mötas för att branschens mål ska kunna nås. Arbetet med sådana insatser har redan påbörjats, men effekten kan förstärkas och accelereras genom samarbete och samordning.

Målet för Samforsk klimat är att samordna, berätta om och stärka de insatser som genomförs inom ramen för stålindustrins klimatfärdplan. Det ska ske genom en kartläggning av pågående forskning och utveckling inom och utom järn- och stålindustrin, genom att initiera nya aktiviteter och stödja projekt samt att följa upp aktiviteternas utfall.

Läs mer hos Jernkontoret