Lyckad utvärdering för Metalliska material

Sex år efter att de första strategiska innovationsprogrammen startade så har nu en stor utvärdering av programmen genomförts. Metalliska material är ett av de utvärderade programmen.. Programmet ser utvärderingen som mycket lyckad.

– Vi är väldigt glada över att de deltagande företagen upplever att programmet har gett dem nya insikter och stärkt konkurrenskraft, säger programchefen Gert Nilson.

– Vi är också stolta över att utvärderarna tycker att forskningen inom programmet håller hög klass.

Utvärderingen, som genomförts av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society, visar att Metalliska material är ett väl fungerande program med god måluppfyllelse. man lyfter även fram att programmet visar på god förmåga att fortlöpande utvecklas och anpassa sig till omvärldsförändringar. Utvärderarna gör bedömningen att programmet bör fortsätta verka på detta sätt och att Metalliska material bör erhålla fortsatt finansiering samt inte genomgå några mer genomgripande strukturella förändringar.

Utvärderarna lyfter att Metalliska material fyller en tydlig roll i innovationssystemet som inte fylls av någon annan. Programmet skapar och breddar samarbeten inom och mellan branscher, stärker forskning och innovation inom mindre branscher och gör viktiga insatser för att involvera små och mellanstora företag i forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Då utvärderarna anser att Metalliska material är väl fungerande så har man funnit att det är en utmaning att formulera rekommendationer som kan bidra till programmets fortsatta utveckling. programmet rekommenderas dock bland annat att överväga fortsatta och utvecklade insatser för små och medelstora företag, att överväga längre projekt för att förbättra möjligheten till forskarutbildning samt att se över hur jämställdhetsarbetet inom programmet kan utvecklas ytterligare.

Den övergripande utvärderingen visar att satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar.

– Utvärderingen visar att programmen bidragit till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Denna typ av aktörsdrivna nationella satsningar blir allt viktigare i takt med de snabba samhällsförändringar som pågår i Sverige och globalt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. 

Fakta om strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. Under 2020 utvärderas de sex program som startade 2014. 

Här kan man läsa Vinnovas syn på utvärderingarna av de strategiska innovationsprogrammen