Digitaliserat arbete och organisering (DAO)

DAO

Syfte och mål

Projektets mål var "Att beskriva hur digitalisering kan skapa värde för den svenska metallindustrin, identifiera utmaningar och kompetensbehov samt att formulera doktorandprojekt". Syftet var att stärka innovationsförmågan genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter med fokus på organisatoriska innovationer och förändrade affärsmodeller. Projektet har gjort en omfattande kartläggning av den svenska metallindustrin och gett konkreta förslag på hur digitaliseringens utmaningar ska mötas. Projektet har dock inte lyckats med att formulera nya doktorandprojekt.

Resultat och förväntade effekter

En samling av rekommendationer utifrån genomförda studier av producerande enheter har tagits fram inom tre olika kategorier: arbetets utformning, organisering och ledarskap. Rekommendationerna beskriver vad som krävs för att möjliggöra en förändring till en digitaliserad verksamhet där tekniken utnyttjas till fullo. I en omfattande kartläggning av metallindustrin ges rikligt med exempel på hur företag angriper digitaliseringens möjligheter. Studien mynnar ut i ett antal övergripande rekomendationer som adresserar frågor som rör företagens alla delar.

Upplägg och genomförande

Projektets har genomförts av forskare från Chalmers och Mälardalens Högskola (MDH) efter två spår. Det första med temat affärsmodeller och strategisk styrning och det andra med inriktningen arbetsformer, organisation och ledarskap. Själva arbetet har varit en kombination av "top-down" och "bottom-up", vilket gett en mycket omfattande genomlysning av hur svensk metallindustri hanterar effekterna av digitaliseringen. Detta upplägg har varit mycket framgångsrikt då digitaliseringen är en fråga som berör alla delar av ett företag och då ansvaret ofta är oklart och uppdelat.

Koordinator Jernkontoret
Projektledare Per Engdahl
Bidrag från Vinnova 3 979 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2017