Bir2Gain

Bir2Gain

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet Bir2Gain är att öka den svenska metallindustrins möjligheter att effektivt utnyttja de nya storskaliga forskningsanläggningarna MAX IV, ESS och Petra III. Tanken är att skapa en industriorienterad och resursrik plattform som strategiskt kombinerar flera partners med komplementära kompetenser och bygger intressentnätverk kring den. Under Bir2Gains nu genomförda första etapp har grunden för plattformen lagts och ett samarbete och nätverk initierats.

Resultat och förväntade effekter

Under etapp I har samarbetet mellan strategiskt valda forskningsinstitut och akademiska institutioner etablerats. Det industriella intresset för skapandet av plattformen har bekräftats. Vidare har en första workshop genomförts och utvärderats positivt. Viktiga slutsatser har dragits om hur samarbetet kan fördjupas och plattformen vidareutvecklas under etapp II. Den ursprungliga planen för etapp II har anpassats i enlighet med dessa slutsatser.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet som helhet är att att lägga grunden för plattformen under etapp I och, om intresse finns, vidareutveckla den i etapp II. I etapp I har grunden har lagts genom att 1) kartlägga industriella kunskapsluckor och behov 2) kartlägga relevant kompetens och relaterade initiativ och bjuda in organisationer i projektet och 3) planera, genomföra och utvärdera en första workshop. Parallellt med dessa aktiviteter har intressenternas intresse för plattformen, önskemål och behov undersöks. Upplägget har varit framgångsrikt och har stimulerat samarbetet mellan de deltagande organisationerna.

Här går att läsa om Etapp 2

Koordinator Jernkontoret

Projektledare Gert Nilson
Bidrag från Vinnova 689 424 kronor
Projektets löptid 2016 - 2017