Grön masugn

Grön masugn

Syfte och mål

Syftet med projektet, att definiera möjliga utvecklingsvägar för minskad CO2-emission vid integrerade stålverk, har uppnåtts. Minskning av CO2-emission via olika vägar har kvantifierats och roadmaps definierats genom analys av möjlig inverkan från injektion av biomassaprodukter eller gaser, tillsats av träkol eller metallisk järnråvara, recirkulering av masugnens toppgas efter avskiljning av koldioxid samt kombination av dessa för masugnarna och processystemen i Luleå och Oxelösund. Användning av biomassaprodukter visade sig ha stor potential för minskning av CO2-emissionen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet utgör grund för framtida utveckling mot lägre CO2-emission vid svenska integrerade stålverk. Användning av biomassa skulle teoretiskt kunna ge 30 procent lägre CO2-emission från masugnen och kommer att undersökas vidare. Mer kunskap krävs för fortsatt utveckling mot framtida implementering. Delar av resultaten har presenterats och diskuterats vid två workshops inom projektet och vid tre internationella konferenser. För två av konferenspresentationerna finns fullständiga publikationer som bas.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete med SSAB i Luleå och Oxelösund, data från respektive verk har utgjort bas i modellberäkningarna. Modellering inleddes för masugn 3 i Luleå. Baserat på resultatet valdes fall ut för modellering av masugn 4 i Oxelösund. Med resultaten som grund valdes fallen för systemanalysen ut. Inspel till val av arbetets inriktning erhölls vid en workshop med industrirepresentanter tidigt i projektet. Vid en andra workshop presenterades resultaten från studien och utkast till roadmaps.

Koordinator SWEREA MEFOS AB Avdelning Processmetallurgi
Projektledare Lena Sundqvist Ökvist
Projektets löptid 2015 - 2016