Jämföra miljödeklarationer enklare med ny standard för stål

En rad aktörer inom branschen tar tillsammans med Stålbyggnadsinstitutet nu initiativ till en ny europeisk standard för konstruktion i stål och aluminium som bland annat ska göra det enklare att jämföra miljövarudeklarationer.

Rutger Gyllenram är ordförande i den nya europeiska arbetsgruppen (CEN/TC 135 WG 17). Kan du berätta om bakgrunden till initiativet för en ny europeisk standard?

– Det blir allt vanligare att företag tar fram särskilda miljödeklarationer byggda på livscykelanalys för sina produkter. Dessa kallas allmänt för Environmental Product Declarations eller EPD:er. För att en EPD skall kunna användas för kommunikation med kunder krävs att den är certifierad av en oberoende part. Det finns ett flertal sådana certifieringsorganisationer som t ex ENVIRONDEC, som ägs av svenska IVL, och tyska IBU. Som grund för sin granskning använder dessa särskilda regler, så kallade Product Category Rules eller PCR:er, vilka bygger på den internationella standarden ISO 14025. Eftersom produkter är olika och en standard inte kan behandla alla specialfall så kan en PCR för en produktkategori utgiven av en certifieringsorganisation vara olik en PCR för samma produktkategori från en annan certifieringsorganisation med följden att organisationernas certifierade EPD:er inte blir jämförbara och delvis förlorar sitt värde.

Läs hela artikeln hos Hållbart Byggande