Återvinning av restprodukter ska minska miljöbelastningen

Cirkulära affärskoncept är en förutsättning för att optimera resursanvändningen. Buspro är ett nystartat projekt där återvinning av restprodukter mellan stålverk och andra industrisektorer, så kallad industriell symbios, ska utvärderas. Detta för att öka resurseffektiviteten och minska miljöbelastningen.

Stål- och metallindustrin använder stora mängder energi och råmaterial samtidigt som den genererar avsevärda mängder stoft, slam och slagg. Att minska mängden material som läggs på deponi har varit en stor drivkraft för den svenska stål- och metallindustrin de senaste årtiondena. Det har även skapats flera nya användningsområden för material som förut skulle ha deponerats. Ändå finns det fortfarande många restmaterial som skulle kunna ha ett stort värde hos en annan industri, men där inget utbyte sker idag. Det kan bland annat bero på för liten kunskap om vilka restmaterial som finns hos andra industriaktörer eller hur en eventuell symbios skulle se ut.

Syftet med projektet Buspro är att utvärdera möjligheterna för återvinning av svårrecirkulerade restprodukter, vilket skulle öka konkurrenskraften och resursutnyttjandet inom svensk stål- och metallindustri. Målet är att identifiera de nyckelmekanismer som gör det möjligt att realisera industriell symbios och ett cirkulärt återvinningssystem.

Projektet utgår från ett antal återvinningsalternativ som idag finns hos Höganäs, Boliden och SSAB Merox, och innefattar omvärldsanalys, datainsamling av materialegenskaper samt systemanalys och utvärdering av olika återvinningskoncept med hänsyn till affären mellan parterna.

Målet är att ta fram nya affärskoncept för de materialströmmar som undersökts, och bidra till ökad samverkan mellan projektpartnerna. Buspro pågår i ett år, och finansieras av Vinnova med en miljon kronor.

Partner i projektet är SSAB Merox, Höganäs, Boliden, Jernkontoret och Swerea MEFOS. Forskningsutförare är Swerea MEFOS.