GRETA

GRETA - Gjutna produkter med resurseffektiva tillverkningsprocesser och affärsmodeller

Det enskilda projektet GRETA syftar till att ge Sveriges gjuteriindustri förutsättningar för en hållbar omställning med bibehållen konkurrenskraft. Medvetenheten är hög inom svensk gjuteriindustri om att denna omställning är både nödvändig och önskvärd och att den i hög grad kommer att påverka såväl energianvändning och koldioxidavtryck som hanteringen av råmaterial och restprodukter. Däremot varierar kunskapsläget hos olika företag och verksamheter kraftigt inom dessa områden.

För att kunna prioritera och formulera förbättringsförslag på kort och lång sikt sammanställs tillgängligt vetande i en nulägesanalys inklusive internationell state-of-the-art. Därefter måste kunskapen konsolideras och implementeras genom att förbättringar föreslås, testas och utvärderas. Detta sker i projektet genom fallstudier och pilotprojekt kopplade till specifika investeringar i utrustning och kompetens hos utvalda gjuteriföretag. Slutligen diskuteras och kommuniceras vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt sammanhang. Kunskapsluckor identifieras och kompletterande forsknings- och utvecklingsarbete initieras.

Förväntade effekter och resultat

Målet för projektet är att ge svenska gjuterier verktyg för en hållbar omställning till högre resurseffektivitet för energianvändning, materialanvändning och produktdesign. För att kunna prioritera och formulera förbättringsförslag på kort och lång sikt sammanställs tillgängligt vetande i en nulägesanalys inklusive internationell state-of-the-art. Därefter ska kunskapen konsolideras och implementeras genom att förbättringsförslag föreslås på kort och lång sikt, testas och utvärderas. Detta sker genom fallstudier och pilotprojekt kopplade till specifika investeringar i utrustning och kompetens hos utvalda gjuteriföretag. Kunskapsluckor identifieras och kompletterande forsknings- och utvecklingsarbete initieras. Slutligen diskuteras och kommuniceras vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt sammanhang. Metoder att bedöma gjutna produkters miljöpåverkan och formulera cirkulära affärsmodeller identifieras och anpassas till gjuteriprocessen och gjutna produkter. Ett utbildningsmaterial för branschen sammanställs.

Planerat upplägg och utförande

Projektet utförs i tre arbetspaket.

AP1: Resurseffektiv energianvändning

       1.1: Energi för smältning

       1.2: Energi för övriga processteg

AP2: Resurseffektiva materialflöden

       2.1: Primär och återvunnen metall

       2.2: Tillsatsämnen och processkemikalier

       2.3: Cirkulära restprodukter

AP3: Resurseffektiva gjutna produkter

       3.1: Cirkulär produktdesign

       3.2: Cirkulära affärsmodeller

 

Koordinator: RISE, Svenska Gjuteriföreningen