Film 1 från idékonferensen 3-4 mars 2014. Presentation av Metalliska material och JoSEn

Presentation av Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, utlysningen Metalliska material och samhällsutmaningar samt järn- och stålindustrins energieffektiviseringsprogram JoSEn.

Konferensens första dag inleddes med en presentation av Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material som genom att finansiera och mäkla insatser som strävar mot agendans mål ska förverkliga agendans vision. Sen presenterades utlysningen Metalliska material och samhällsutmaningar vars mål följer agendans sju områden: utveckla erbjudandet, öppna värdekedjan, öka materialutvecklingstakten, öka flexibiliteten, öka resurseffektiviteten, minska miljöpåverkan samt öka attraktiviteten och kompetensen. Utlysningen ser till de inskickade projektförslagens innovationshöjd och de medverkande aktörernas förmåga att aktivt omsätta projektets resultat.
   Järn- och stålindustrins energieffektiviseringsprogram, JoSEn som genomförs tillsammans av Energimyndigheten och Jernkontoret presenterade sin vision att svensk järn- och stålindustri år 2050 är konkurrenskraftig och kunskapsmässigt ledande på den internationella marknaden och levererar energi-, klimat- och miljöeffektiva produkter.