Fyra nya projekt inom Metalliska material

Fyra nya enskilda projekt har nu beviljats inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Like an Engineer

Projektet är en del av den satsning som tar sin utgångspunkt i en tidigare kartläggning av aktiviteter och insatser som på olika sätt bidrar till att öka kompetensen och attraktiviteten hos metallindustrin. Idén med projektet är att skapa ett koncept för hur en sådan gemensam och opartisk avsändare för positiva budskap kopplade till metallindustrins attraktivitet som arbetsgivare skulle kunna se ut och fungera. Avsikten är att avsändaren ska vara öppen att använda och passa många olika typer av insatser och olika typer av aktörer med olika underbudskap och olika målgrupper.

 

Mekanisk metallografi (MEK-MET)

Projektet syftar till att ta fram en färdplan inom området mekanisk metallografi, ett område som fokuserar på relationen mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos metaller och legeringar. Det långsiktiga målet är att hjälpa industrin att få snabbare utveckling av nya avancerade material genom mer applikationsrelevant provning, underlättad och ökad återkoppling från provning och användning samt generellt ökad kompetens om mekaniska egenskaper hos metalliska material. Projektet ska även föreslå en strategi för finansiering för genomförande av färdplanen med beaktan av finansiärernas olika roller och innefatta företag, offentliga och nationella finansiärer samt EU-forskning.

 

Metallkompetens

MetallKompetens ska i samverkan mellan ett stort antal aktörer, företag, högskolor och andra, ta ett samlat grepp för att möta behovet av ett modernt, tilltalande, lättanvänt och flexibelt utbildningsmaterial om metalliska material. Genom att ta ett samlat grepp tas befintligt material och synergier tillvara så att mesta och bästa möjliga material och bästa möjliga spridning till målgrupperna för arbetsinsatsen i projektet uppnås. Konkret innebär det att samma grundinformation (text, bilder, figurer, filmer, tabeller etc.) utnyttjas i flera olika material som var och en till struktur, format och plattform anpassas till respektive målgrupp. Som en särskild del i projektet kommer ett dataspel kring metallkunskap att utvecklas, detta för att testa kraften hos s.k. gamification som inlärningsmetod.

 

De storskaliga forsknings-anläggningarnas stora nytta för svensk metallindustri (Bir2Gain 2)

Projektet Bir2Gain syftar till att öka metallindustrins möjligheter att effektivt utnyttja ESS, MAX IV och Petra II via bildandet av en plattform för samverkan mellan industri, institut och akademi. Det förväntade resultatet är en ökad kunskap och förståelse för nyttjandet av dessa anläggningar ur ett industriellt perspektiv och etablering av ett bredare samarbete mellan experter och företag inom arenan för metalliska material. Detta är etapp 2 av projektet.