Like an Engineer

Projektet är en del av den satsning som tar sin utgångspunkt i en tidigare kartläggning av aktiviteter och insatser som på olika sätt bidrar till att öka kompetensen och attraktiviteten hos metallindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Idén med projektet är att skapa ett koncept för hur en gemensam och opartisk avsändare för positiva budskap kopplade till metallindustrins attraktivitet som arbetsgivare skulle kunna se ut och fungera. Avsikten är att avsändaren ska vara öppen att använda och passa många olika typer av insatser och olika typer av aktörer med olika underbudskap och olika målgrupper.

Genom att kommunikationsforskare ingår i aktörskonstellationen säkerställs att konceptet förankras i aktuell forskning kring hur ungdomar använder och påverkas av sociala medier och andra kommunikationskanaler. Därtill fungerar konceptet även som studieobjekt för följeforskning och bidrar därmed till att utveckla kunskapen om hur olika kanaler påverkar ungdomars val av studieväg och arbetsgivare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 11 arbetspaket:

AP 1: Projektkoordinering

AP 2: Vetenskapligt underlag för varumärkes- och kommunikationsstrategi och konceptutveckling

AP 3: Varumärkesstrategi

AP 4: Workshops

AP 5: Konceptutveckling

AP 6: Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan

AP 7: Framtagning av innehåll

AP 8: Implementering

AP 9: Utformning mätning

AP 10: Koncepttest

AP 11: Utvärdering och resultat

 

Koordinator Jernkontoret