Fem nya projekt inom Metalliska material

Utlysningen ”Flexibla och effektiva processer längs hela värdekedjan” syftade till att skapa effekter längs hela de metalliska materialens - och deras restprodukters - värdekedjor genom att stimulera forskning och utveckling som bidrar till ett urval av resultat- och effektmålen för Steg 2. ”Öppna värdekedjan!” respektive Steg 4. ”Öka flexibiliteten!” i den strategiska agendan Nationell samling kring metalliska material.

Utlysningen resulterade i fem beviljade projekt.

Slipbarhet av skrotbaserat stål: vevaxlar (CRANK-STEEL)

Projektet ska ta fram ny metod för att förbättra slipbarheten av skrotbaserat stål. Det skrotbaserade stålet är inte sämre än det järnmalmbaserade stålet, men dess slipbarhet upplevs som sämre av slutanvändarna. Ingen vet varför! För att komma ifrån negativa erfarenheter av att slipa skrotbaserat stål i dagens motorfabriker, så föreslår projektet en unik metod. I tillägg till avancerade metoder för de individuella processerna i tillverkningskedjan så eftersträvas ”big-data”-analyser, kombinerat med avancerad modellering och karaktärisering av materialen. Användning av skrotbaserat stål ger också påtagliga miljövinster.

 

Förbättrad skärbarhet genom DEsignad MicrO-legering (DEMO)

Projektet ska utveckla kunskap och förståelse för ett nytt koncept för robustare skärbarhet utan försämrade materialegenskaper och innefattar även utveckling av ett praktiskt verktyg för att antingen modifiera befintliga legeringar eller för utveckling av nya material. Projektet DEMO bygger på de senaste forskningsresultaten där ett liknande skyddslager, så kallade TPL (Tool Protection Layer), har identifierats som består primärt av varmhållfasta kemiska föreningar, vilka har skärbarhetsförbättrande funktion även vid högre skärdata och temperaturer till skillnad från så kallade tribofilmer.

 

Eliminering av varmsprickor vid DC gjutning av aluminiumlegeringar (EliSpri)

Projektet ska ta fram metoder för att eliminera varmsprickor vid DC gjutning av aluminiumlegeringar. Vid gjutning av material för vidareförädling till olika typer av värmeväxlare, med huvudsaklig tillämpning i fordon, har det visat sig att sprickor kan förekomma i uppåt 30 procent av göten. Det ger stora problem för produktivitet och lönsamhet och dessutom förhöjd energiförbrukning på grund av en stor andel omsmälta göt.

 

Ny metod för rakhetsmätning vid rörriktning (Raka Rör)

Projektet ska sammanställa information om existerande mättekniker, system och metoder. I samarbete med operatörer kommer ett demosystem att tas fram där rakhet mäts på ett urval av företagens produkter i processlinjen och ett system för visualisering och dokumentation tas fram. Svensktillverkade rör i högpresentande nischstål har en stark marknadsposition och god utvecklingspotential. Men segmentet kräver processutveckling för att möta ökande kundkrav. En svag punkt i tillverkningskedjan är möjligheten att på ett effektivt sätt kunna kvantifiera rakhet.

 

Mätning och prediktering av restspänningar för robusta och flexibla processer (RestPro)

Projektet ska arbeta med restspänningsmätningar med röntgendiffraktion och utveckling av en materialmodell för fasomvandlingar. Höghållfasta martensitiska stål är mycket viktiga nischprodukter för den svenska metallindustrin och måste fortsätta utvecklas i framtiden. Materialen blir dock allt svårare att producera och använda när hållfastheten ökas till nya nivåer. Speciellt svårt att hantera är frågan om restspänningar. För att kunna leverera en optimal produkt måste de sista produktionsstegen kunna anpassas flexibelt till olika produkter och användas för att kompensera restspänningsbilden som uppkommit i tidigare processteg.