Hållbar metallindustri: Effektiva materialflöden

Syftet med erbjudandet är att initiera forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stärker svensk industris förmåga att möta, och vara en del av, omställningen mot ett hållbart samhälle. Denna omställning ställer krav på effektiva, flexibla och hållbara materialflöden inom industrin. Som en följd av att fler sektorer ställer om, så ökar även behovet av hållbar metallanvändning hos metallindustrin och dess kunder.

Anpassningen till nya omvärldskrav ställer i sin tur krav på konkurrenskraftig flexibilitet i de interna processerna. Exempel på forskningsområden är design och tillverkning för effektiv materialanvändning, beräkningsmetoder för hållbarhet över hela livscykeln, processutveckling optimerad för nya materialegenskaper och råvaror, samt spårbarhet.

I utlysningen kan man söka för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stödjer utvecklingen mot hållbara materialflöden i metallindustrin. Projekten förväntas bidra till specifika resultatmål inom programmets Steg 1, Steg 2, Steg 3, Steg 4, Steg 5 och Steg 6.

De som kan söka är konsortier bestående av minst två parter varav minst en är ett svenskt företag. Därutöver kan universitet, högskolor, forskningsinstitut, utländska företag och andra relevanta aktörer (juridiska personer) delta.

Utlysningens preliminära budget är 44 miljoner kronor. Detta förväntas täcka finansieringen av 12–24 projekt med högst 50 procent av respektive projekts totala stödberättigande kostnad.

Utlysningen stänger 15 juni kl. 14.00

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova

Eventinformation