Programövergripande utlysning 2022

Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar.

Utlysningen erbjuder stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som har potential att bidra till resultat- och effektmålen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

De som kan söka är organisationer (juridiska personer) som har kompetens och förmåga att genomföra projekt som bidrar till att programmets resultat- och effektmål uppnås. Ansökan ska innehålla minst två projektparter, varav minst ett svenskt företag.

Det finns ingen övre gräns för hur mycket stöd som kan sökas, men Vinnovas finansiering får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Utlysningens totala budget är 12 miljoner kronor.

Utlysningen stänger 13 september 14.00

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova

Eventinformation