Programövergripande utlysning 2019

Genom denna utlysning erbjuds möjlighet till finansiering av projekt med potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets resultat- och effektmål men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysning(ar). Motsvarande utlysning planeras att återkomma en gång per år. Detta är utlysning nummer 13 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Sista dag för ansökan är kl 14.00 den 14 augusti 2019

De som kan söka är forsknings- och utvecklingsprojekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials resultat- och effektmål.

Alla typer av organisationer som har vilja och förmåga att genomföra ett projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål är välkomna att söka bidrag. I projektet måste minst två projektparter delta, varav minst en ska vara ett svenskt företag. Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men kan inte få bidrag.

Det finns ingen övre gräns för hur mycket ett projekt kan söka, men bidraget från Vinnova får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Resterande kostnader finansieras av projektparterna själva. Utlysningens budget är 12 miljoner kronor.

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova

Eventinformation