Hållbar metallindustri - Materialförsörjning

Syftet med denna utlysning är att initiera forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stärker svensk industris förmåga att möta, och vara en del av, omställningen mot ett hållbart samhälle med fokus på materialförsörjning.

En central del av omställningen till ett hållbart samhälle utgörs av tillgång till olika metalliska material. Utmaningar på materialförsörjningssidan leder till ett stort behov av ny kunskap, nya metoder och nya samarbeten. I den här utlysningen går det att söka finansiering för särskilda forskningsområden relaterade till materialförsörjning. Exempel på dessa forskningsområden är spårbarhet, metallurgi och cirkularitet.

De projekt som kan söka är forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stödjer utvecklingen mot en hållbar materialförsörjning i metallindustrin. De som kan söka är konsortier bestående av minst tre parter varav minst två är svenska företag samt, därutöver, universitet, högskolor, forskningsinstitut, utländska företag och andra relevanta aktörer.

Utlysningens preliminära budget är 26 miljoner kronor. Detta förväntas täcka finansieringen av 6 – 12 projekt.

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova

Eventinformation