Slaggasfalt - En tyst och hållbar vägbeläggning för tätbebyggda områden - Metalliska material 2013

SLAGPHALT


Almedalen 2016: Industriell symbios kan ge både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag. Miljöminister Karolina Skog inviger Cirkulär ekonomi, en temadag i Industriområdet inom Industrin tar matchen. En film från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna.

Slutrapport: Slaggasfalt - en tyst och hållbar vägbeläggning för tätbebyggda områden

Projektrapporten bygger på en unik sammansättning av aktörer i hela värdekedjan från stål- och metallproducenter, slaggbearbetning, asfaltstillverkare och VTI till Trafikverket.

Projektets syfte var öka materialhushållningen i samhället genom att använda slagger, som produceras i samband med ståltillverkning, i asfaltstillverkning. Eftersom slaggasfalt har högre prestanda än traditionell asfalt gjord på bergkross resonerar man att slaggasfalt bör vara det naturliga valet för bl.a. vägar i tätbebyggt område där hög hållfasthet är ett önskemål.

Ladda ner eller beställ rapporten på jernkontoret.seDelrapporter, vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Slaggasfalt, delrapport A
Ballastegenskaper och slitageegenskaper enligt Prall

Utvärdering av slagg som ballast i asfaltbeläggning
Stabilitet och skjuvegenskaper hos slaggasfalt

Slaggasfalt, delrapport C
Slitage och bildning av inandningsbara partiklar (PM10)Från konferensen Framtidens Metalliska material 16-17 mars 2016.Från konferensen "Fler idéer om metaller" 4-5 mars 2015.

Projektets idé

Ett syfte med projektet är att göra slaggasfalt till det naturliga valet på vägar i tätbebyggt område, där det är komplicerat pga trängsel att göra underhållsarbete och där hög hållfasthet i t.ex. rondeller, vid trafikljus m.m. därför är ett önskemål, samt där buller och partikelbildning pga trafiken är problem.

Ett andra syfte är att öka materialhushållningen i samhället genom att använda slagger, som produceras i samband med ståltillverkning istället för andra material vars egenskaper ofta resulterar i asfalt med sämre prestanda än slaggasfaltens.

Projektet kommer att utvidga och fördjupa kunskaperna om hur egenskaperna hos slaggasfalt beror av vilken slaggtyp och vilken kornstorlek hos slaggballasten som används, samt hur asfaltegenskaperna kan optimeras och påverkas genom olika val av råvaror och tillverkningsmetod, samt efterbehandling av slaggen.

Projektets bidrag till programmålen

Genom projektet kommer slagg från ståltillverkning till ökad användning i en för Sverige ny applikation och steg 5 i SIO agendan, ”Öka resurseffektiviteten”, uppfylls. Samtidigt kommer även steg 6, ”Minska miljöpåverkan”, att uppfyllas genom att slaggasfalt resulterar i minskat buller, ökad livslängd hos hårt belastade vägbeläggningar (t.ex. i rondeller, m.m.), minskad användning av jungfruliga material/minskad brytning av berg och förhoppningsvis minskad damning från dubbdäcksslitage. 

Målet att publicera produktinformationsblad syftar tydligt på både steg 1, ”Utveckla erbjudandet” och steg 3, ”Öka materialutvecklingstakten”. För att lyckas med genomförandet av projektet är projektgruppen sammansatt av representanter från alla steg i kedjan från stål-/slaggproduktion, slaggförädling, FoU och materialtester, till tillverkning och användning av asfalt, samt beslutsfattare och även SIO-agendans steg 2, ”Öppna värdekedjan” uppfylls.

Leveranser

  • 2-3 testrapporter
  • En vetenskaplig artikel/rapport
  • Produktionsrutiner och produktinformationsblad för slaggasfalt av olika kvalitet för olika användningsområden.

Projektdeltagare

Projektledare

Lotta Lind, LindsKAN AB

Forskningsutförare

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
LindsKAN AB

Styrgrupp

Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter (TO 55)

Tid

Startdatum

2013-10-01

Slutdatum

2016-06-01

 

 


Från Idékonferensen Idéer om metaller, 3-4 mars 2014