Kriterier för att få medverka inom vårt avslutande Enskilda projekt

Ansökningsperioden till Metalliska materials avslutande Enskilt projekt har nu avslutats. Ansökan är stängd.

För att bli en del i projektet ska initiativet bygga vidare på ett tidigare projekt i Metalliska material och syfta till att

antingen

implementera uppnådda resultat hos medverkande företag eller företag utanför projektet

eller

följa upp och fördjupa en idé som uppstått inom eller efter projektet

 

I det senare fallet ska idén vara ny i så mening att den ska inte ha varit en utgångspunkt eller hypotes för det ursprung­liga projektet utan ha dykt upp inom projektet eller via impulser utifrån, och den ska vara oprövad. Ett arbetspaket som följer upp och fördjupar en idé kan alltså inte utgöra en direkt fortsättning på ett genomfört projekt, utan måste prova ett eller flera nya spår.

Projektdelen ska i sin helhet kunna genomföras i perioden 1 november 2023 – 30 juni 2024, och aktiviteterna ska vara stödbara enligt Vinnovas stödordning https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/

Den som är ansvarig för projektdelen ansvarar också för att övriga Parter inom den delen fullgör sina skyldigheter.

Maximalt bidrag är 500 000 kr per projektdel, vilket får utgöra högst 80 procent av projektdelens budget. Minst ett industriföretag behöver vara part i delprojektet. Stödet till varje enskild part måste rymmas inom EU:s statsstödsregler. 

Beskrivning av arbetspaketet görs på max 4 A4-sidor enligt mallen nedan och skickas till programkontoret@metalliskamaterial.se senast onsdagen den 17 maj 2023.

Baserat på inkomna förslag och i enlighet med rådets etablerade processer sätter Metalliska materials Agendaråd samman ett Enskilt projekt, som, när det godkänts av programmets styrelse, lämnas till Vinnova för sedvanlig prövning. Programkontoret kan återkoppla till förslagsställare med önskemål om komplettering.

 

Kriterier för att få medverka inom vårt avslutande Enskilda projekt

 

Mall för Projektbeskrivning