SSAB: ”Samarbetet med Female Leader Engineer betyder mycket”

Intervju med Martin Lindqvist, VD på SSAB om Female Ledaer Engineer, jämställdhetsarbete och ledarskap.

Vad betyder samarbetet med Female Leader Engineer för ert jämställdhetsarbete?

Det betyder mycket för oss. Att arbeta med jämställdhet är en avgörande fråga för alla företag och vi vill vara en förebild inom branschen. I vårt fall handlar det även om att vi ska kunna attrahera de allra bästa medarbetarna till SSAB. Generellt sett så är stålindustrin en traditionellt mansdominerad bransch och för att vi ska kunna attrahera rätt spetskompetens till stålindustrin behöver vi attrahera så väl kvinnor som män. Vårt arbete med Female Leader Engineer är ett av flera viktiga initiativ som vi är involverade i för att säkerställa att vi även i framtiden får rätt kompetens till SSAB.

Hur kan du som ledare inom din organisation, och i näringslivet i stort, bidra till att maktbalansen i näringslivet blir jämnt fördelad mellan män och kvinnor?

Jag tror att det handlar om att agera tillsammans och det gör vi bäst utifrån våra värderingar, både ens personliga men även företagets. Inom SSAB är det en självklarhet att alla ska ha lika möjligheter. Sen tror jag att det är viktigt att vi aldrig slutar prata om den här typen av frågor, för det är när vi agerar tillsammans som vi kan åstadkomma en förändring. Och det gäller naturligtvis inte bara näringslivet utan vi måste prata om det i skolan och i samhället i stort.

Läs hela intervjun hos It-finans.se