Styrgrupper för projekt

Inom Metalliska material utser programstyrelsen en styrgrupp för varje startat projekt (kortare projekt som till exempel genomförbarhetsstudier och vissa andra projekt kan undantas)

Styrgruppen har ett delegerat uppdrag från programmet att ha insyn i projektet och utöva delar av den kvalitetskontroll som åligger programmet.

Styrgruppen bör bestå av minst tre personer. Dessa får gärna komma från (några av) de företag som är parter i projektet och bör då vara överordnade parternas ledamöter i projektkommittén.

Projektkommittén, alltså den partssammansatta grupp som tillsammans med projektledaren leder projektets arbete, kan föreslå ledamöter till styrgruppen. När så är lämpligt kan aktuellt Teknikområde inom Jernkontoret eller en grupp inom Gjuteriföreningen eller Svenskt Aluminium utses till styrgrupp. Styrgruppen håller protokollförda möten (vanligtvis ett par gånger per år) och har följande uppgifter:

  • Granska och godkänna projektplanen (ordförande skriver under)
  • Övervaka att projektet följer projektplanen och håller en rimlig balans mellan upparbetning av anslag och industriinsatser
  • Godkänna projektets etapprapporter och slutrapporter
  • Ta emot anmälan om projektresultat som en eller fler projektparter har för avsikt att skydda immaterialrättsligt enligt projektavtal
  • I samverkan med projektstödet försäkra sig om att Vinnovas godkännande inhämtas inför sådana förändringar i projektet som är så omfattande att detta krävs

Projektstödet rapporterar till styrgruppen och är normalt sett också den som sammankallar den.