Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri

Denna utlysning finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och/eller kostnadsbesparingar inom metallproducerande industri. Detta är utlysning nummer 10 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Genom denna utlysning vill det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och/eller kostnadsbesparingar inom metallproducerande industri.

Det kan exempelvis vara projekt som syftar till att utveckla nya processer, metoder eller verktyg för ökad resurs- och kostnadseffektivitet. Det inkluderar också frågeställningar avseende standardisering av relevans för metallindustrin.

De som kan söka är aktörsgrupper med företag och forskningsutförare (t.ex. forskningsinstitut, universitet och högskolor) eller andra juridiska personer som kan bidra till att utlysningens mål nås. Aktörsgruppen måste bestå av minst två företag.

Det finns ingen övre gräns är satt för sökt bidrag per projekt. Det belopp som söks får dock utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Totalt finns 24 miljoner kronor avsatt till utlysningen.

Sista ansökningsdag är 5 juni 2018

Läs mer och ansök hos Vinnova

Eventinformation