Initiativ till enskilt projekt: MetallKompetens (12 kommentarer)

Projektförslaget MetallKompetens vill ta ett samlat grepp om det behov av utbildningsmaterial som finns kring olika metalliska material. Här efterfrågar vi tips och kommentarer på hur projektet kan utformas vad det bör innehålla. Fält för kommentarer finns längst ned på sidan.

Om du och din organisation är intresserade av att bidra i projektet − kontakta oss.

(obs) Kommentarsfältet har stängt

Projektförslaget handlar om att ta fram målgruppsanpassat fakta- och utbildnings¬material för olika metalliska material. Det handlar om material för...

  • ... högskolans grundkurser på materialutbildningar, och insatser t.ex. i form av temadagar på gymnasieskolor.
  • ... den interna kompetensutvecklingen på metallproducerande företag, och hos deras leverantörer och kunder
  • ... metallanvändande företag som behöver hjälp att välja rätt material och lämplig produktionsmetod utifrån önskad funktion och tillämpning.

Bakgrund

Projektförslaget tillkom som en vidareutveckling av projektet "Aluminiumkompetens" som föreslogs av Svenskt Aluminium inom den öppna utlysningen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft". Initiativet publicerades öppet och diskuterades vid de diskussionsträffar som arrangerades. Flera lärosäten bekräftade avsaknaden av utbildningsmaterial gällande aluminium och det framkom att det finns behov av bättre utbildningsmaterial även inom andra metalliska material, framförallt koppar men även stål.

Programkontoret tog därför initiativet till att bygga ut projektförslaget "Aluminiumkompetens" till "MetallKompetens".

Projektets utgångspunkt

För att fylla branschens kompetensbehov behöver utbildningsystemet ha ett innehåll som är relevant för framtidens industri. Men det räcker inte. Det måste också upplevas som intressant och relevant för framtidens studenter. Projektet utgår från att ett uppdaterat, välstrukturerat, lättillgängligt och grafiskt tilltalande material bidrar till att attrahera studenterna till relevanta fortsättningskurser och efter utbildningen till metallindustrins företag. Exempel på redan identifierade behov finns nedan. Kommentera gärna initiativet eller kontakta oss med tips om vart du eller er organisation ser behov som behöver fyllas - ju komplettare behovsbild ju större genomslag!

För högskolans grundkursnivå är behovet av bättre utbildningsmaterial störst för aluminium och koppar, men det finns även uppdaterings- och kompletteringsbehov för stål. För alla material gäller att användar- och värdekedjeperspektivet behöver få en mera framskjuten plats, samt att frågor som rör miljö, energi och ekonomi lyfts in på ett tydligare sätt.

Inom företagen behövs översiktliga utbildningsmaterial för att fortbilda redan anställda, introducera nyanställda och utbilda både kunder och leverantörer. Ett exempel på ett sådant utbildningsmaterial är Jernkontorets utbildningspaket. Hos aluminiumindustrin finns det idag inget sådant företagsoberoende material utan det skulle behöva byggas upp från grunden.

Ett specifikt utbildningsbehov finns också på materialanvändarsidan, som skulle kunna bli ännu mera konkurrenskraftig om man vid varje tillfälle valde rätt material och produktionsmetod. För det krävs kunskap om materialens för- och nackdelar i olika tillämpningar samt vilka produktionsmetoder som står till buds. Manufacturing Guide är en webb av "uppslagsverkskaraktär" som utifrån en given tillämpning presenterar för- och nackdelar hos olika material och processer. Manufacturing Guide är fortfarande under utveckling och speciellt på aluminiumsidan finns det behov av mer information.

Projektets idé

Idén är att i samverkan med ett stort antal aktörer ta ett samlat grepp kring de materielbehov som identifieras för att utnyttja synergier. Konkret innebär det att samma grundinformation (text, bilder, figurer, filmer, tabeller etc.) utnyttjas i flera olika material som var och en till struktur, format och plattform anpassas till respektive målgrupp. Om materialet görs lätt att uppdatera med nya forskningsrön och senaste teknikutvecklingen blir också materialet en kanal där resultat från projekt och aktiviteter kan spridas. På det viset uppnås största möjliga spridning till målgrupperna.

Projektets mål

Slutmålet med projektet är ett antal moderna, uppdaterade, kvalitetsgranskade, välstrukturerade fakta- och utbildningsmaterial. Det ska vara målgruppsanpassat och utgå från läsarens perspektiv för att snabbt och effektivt besvara läsarens frågor och tillhandahålla den kunskap som behövs i varje givet läge.

Kontakt:

Anna Ponzio, 070 - 341 92 98, anna.ponzio@jernkontoret.se
Hans Frisk, 070 - 543 40 86, hans.frisk@svensktaluminium.se
Gert Nilson, 070 - 253 01 14, gert.nilson@jernkontoret.se

Kommentarer

Kommentar #1

Bra initiativ! Detta behövs såväl för intern kompetensutveckling som vad gäller underlag för relevant utbildning i skolan. Glöm i det sammanhanget inte bort det behov som finns i gymnasieskolan och även till del i grundskolan samt - inte minst - för lärares fortbildning och kompetenshöjning. Där, lärarsidan, tror jag det finns mycket att göra för att lyfta ämnet teknik och där inte minst vi inom industrin kan vara med och påverka.

Viktigt att vi arbetar fram et material som också känns modernt och intressant ur elevperspektiv, d v s digitalt, interaktivt.
Boo Rundquist

Kommentar #2

Egentligen behöver det inte sägas - men kunskapen om aluminium på höskolor och universitet är minst sagt bristfällig. Det material som finns tillgängligt idag kommer antingen från enskilda företag eller är utdaterade. Utexaminerade ingenjörs-studenter har lite, om någon, kunskap om aluminium som konstruktionsmaterial.

Detta projekt kan delvis kopplas till "Like an engineer" då resursbehovet inom aluminiumindustrin är stort, men utbildade ingenjörer med aluminiumkunskap är mycket svåra att finna.
Min kommentar kommer (av förklarliga skäl) från aluminiumbranschen där behovet kanske är som störst, men att "bredda" projektet till att även omfatta andra metaller är bara ett plus!
Det handlar om att vid varje enskilt produkt-, design - eller konstruktionstillfälle välja RÄTT material.
Lars-Inge Arwidson
Svenskt Aluminium

Kommentar #3

En utmärkt utveckling av ett bra förslag. Behovet av uppdaterat utbildningsmaterial i våra skolor är mycket stort. Vi bidrar i utbildningen av svetsingenjörer (främst blivande civing Materialvetenskap & Maskinteknik) på KTH och skulle gärna ge input till vad som behövs och om möjligt också delta i arbetet. Ett bra och attraktivt utbildningsmaterial kommer dessutom att göra att fler läser kurserna - och vi får fler välutbildade personer att rekrytera.
Joakim Hedegård
Swerea KIMAB

Kommentar #4

Jag stödjer förslaget fullt ut. För den metall jag känner bäst, aluminum, är det en mycket stor brist på utbildningsmaterial.

Gränges hjälper gärna till så mycket vi kan i ett projekt för att åtgärda detta.
Kent Schölin
Gränges AB

Kommentar #5

Bra initiativ! Det är av stor vikt att utbildningen i material hålls uppdaterad och att vi som industri kan bidra till att visa vilka möjligheter det finns med hela den palett av olika metalliska material som finns.

I Outokumpu har vi en serie med handböcker om rostfritt stål, korrosion, svetsning osv. Dessa kan, och är gjorda med tanke på att, användas som utbildningsmaterial. Vi medverkar gärna med att sprida detta material vidare inom "Metallkompetens".
Marie Louise Falkland
Outokumpu

Kommentar #6

När det gäller gjutgods i aluminium som jag känner till så finns det definitivt ett behov av kunskapsdokumentation och även ren grundforskning. Jag kommer så väl ihåg när vi i vår vetenskaps kommitté där Professor Rolf Sandström vid KTH ingick började diskutera effekterna av förädling med Sr alternativt Na. Jag frågade Rolf vad som egentligen händer. Ingen som riktigt vet, blev svaret. Med 50 PPM Na förändras gjutbarhet och hållfasthet enormt.
Men vi som sysslat med gjutning i aluminium vet att det finns en hel räcka med parametrar som styr utfallet i gjutning.
Några exempel:

  • Löst Vätgas som frigörs när Al tar syreatomer ur vatten.
  • Oxider
  • Förstörande ämnen som P (Fosfor) bara ett exempel
  • Antimon, Vismut etc.
  • Ibland har vi tillsatt nano oxid som gett bra resultat. Men vad händer?
  • Kornförfining

Detta är bara några exempel på parametrar som påverkar det gjutna ämne.
Det stora vita arket i min värld är hur alla dess parametrar påverkar varandra.
Folke Sandvik
Internationa Aluminium Casting Sweden AB

Kommentar #7

Kubal stöder fullt ut projektet som skulle öka möjligheterna att locka fler studenter till metallindustrin specifikt för aluminium. För att aluminiumindustrin ska kunna få en större pool av talanger och kandidater att presentera i sina organisationer och för aluminiums branschen det är ett verktyg för att öka och sprida kunskap om våra produkter och deras fördelar.
Kubal är engagerad för att hjälpa projektet på alla områden vi kan
Davide Garofalo
Kubikenborg Aluminium AB

Kommentar #8

Avdelningen för Material och Tillverkning vid Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, stödjer detta utmärkta initiativ. Kompetensbehovet är sedan länge identifierat men få initiativ har tagits i syfte att försörja industrin i sin strävan att stärka sin innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Ett av dessa få att nämma är det KKS-stödda initiativet/projektet "Gjutmagistern"; ett 1-årigt online magisterprogram som leds av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Vi bidrar gärna med vårt breda kunnande inom material och tillverkning och våra erfarenheter från utveckling av industriellt förankrade och anpassade distansutbildningar inom området.
Salem Seifefdine
Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University

Kommentar #9

Projektinitiativet har ambitionen att möta behoven av ny kunskap hos flera målgrupper såsom studenter, anställda i tillverkande företag, produktutvecklare, slutkunder m fl. Utgångspunkten är att det inom flera materialslag råder brist på relevant utbildningsmaterial samt att det nya utbildningsmaterialet i hög grad bör standardiseras och skall vara attraktivt.

För flera material/användare kan detta mycket väl vara en korrekt utgångspunkt men ur vårt perspektiv (gjuteriindustrin) så skulle vi främst vilja lyfta fram paketeringen och tillgängligheten.
För flertalet kommersiella gjutna material (järn, stål, aluminium, zink, mässing, magnesium) finns idag ett omfattande utbildningsmaterial, i vart fall om man accepterar att översätta originalet från engelska eller tyska.

Dock lämnar "paketeringen/attraktiviteten" en hel del övrigt att önska. Projektet bör därför inledas med en grundlig omvärldsanalys/inventering för att inte lägga resurser på utveckling av sådant material som redan finns.

Därefter bör man rikta fokus mot att utveckla ett verktyg och metoder för att kunna kartlägga strategiska kunskapsbrister, ex vis med stöd av validering. Slutligen, och viktigast av allt, måste stora resurser läggas på att öka flexibiliteten och tillgängligheten.

Efter att studerat hur man vid flera europeiska universitet gör enorma satsningar på OER-kurser (Open Education Resources ) och gratis MOOC:s (Massive Online Open Courses) kan vi konstatera att vi i Sverige ligger långt efter på detta område. Enligt vår erfarenhet finns en mycket stor efterfrågan på denna typ av kurser då de erbjuder såväl företaget som individen en möjlighet att med stor flexibilitet kunna planera och genomföra kompetensutveckling genom korta och lättillgängliga kursmoment.

Då vi under senare tid studerat dessa frågor inom ramen för ett internationellt projekt och ser en mycket stor utvecklingspotential för svenska användare är vi mycket intresserade av att delta i ett projekt inom detta område.
Conny Gustavsson & Patrik Svanängen
Swerea SWECAST i Jönköping

Kommentar #10

Delar i princip samtliga tidigare inkomna kommentarer.
Behovet av heltäckande utbildningsmaterial med tillräckligt tekniskt djup avseende aluminium är en bristvara i Sverige.

Behovet för såväl akademisk utbildning som branschutbildning är mycket stort.
Material som beskriver från gruva, via primärtillverkning, extrudering, ytbehandling, fogning, formgjutning och återvinning saknas och behövs.

Av dessa delar är sannolikt gjutning, kokill- sand- och pressgjutning och framställning av sekundärmaterial minst beskrivet.

Stena Aluminium AB medverkar gärna så mycket det går i ett projekt som syftar till att avhjälpa problemställningen.
Namn Ulf Persson
Stena Aluminium AB

Kommentar #11

Håller med tidigare kommentarer om att detta är ett utmärkt och välbehövligt initiativ. Detta inlägg kompletterar den tidigare kommentaren (#3) från min kollega Joakim Hedegård.

Att ta fram ett bra utbildningsmaterial i modul-form som kan användas i olika sammanhang är ett omfattande projekt, och jag tror att det är väldigt viktigt att fokusera i första hand på innehållet, att ta fram ett flexibelt och aktuellt innehåll. Vår erfarenhet av liknande arbeten med kursmaterial/atlas mm är att det är riskabelt att lägga ner för mycket tid på system och paketering i början, då kan det vara så att det aldrig hinns med att ta fram ett bra innehåll.

Utbildningsmaterialet behöver både omfatta grundläggande materiallära och anpassade moduler relaterade till olika framställnings- och produktionstekniker samt olika användningsområden. Där är det särskilt viktigt att integrera de aktuella och kommande utvecklingar relaterade till exempelvis additiv manufacturing, nya legeringar, multimaterial-konstruktioner och relaterade fogningsmetoder mm. Att i början av projektet noggrant definiera lämplig innehåll som svarar till behoven av både företagen och högskolor blir avgörande för framgången av arbetet.

Vi på Swerea KIMAB arbetar aktivt med att ta fram utbildningar som riktar sig till anställda på svenska företag; det kan vara speciella företagsanpassade kurser eller bredare utbildningar som exempelvis en 2 dagars kurs i "material och korrosionslära". Vi tror att kompetensspridning på rätt nivå är en av forskningsinstitutens viktiga uppdrag och skulle väldigt gärna delta i arbetet med projektet Metallkompetens.
Olivier Rod
Swerea KIMAB

Kommentar #12

Detta kompletterar tidiare mail till Programkontoret 2017-09-11.

Swerea IVF stöttar detta initiativ och vill delta som part och stötta med behovsanalys och deltagande i framtagning, inom formning av aluminium och höghållfasta stål framför allt.
Boel Wadman
Swerea IVF