15 nya projekt inom Metalliska material!

Utlysningen Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Genomförbarhetsstudier inom det strategiska innovationsprogrammet metalliska material syftade till att stimulera, utveckla och prioritera ”bärande” idéer och bereda plats även för mer utmanande hypoteser och ansatser samt ge innovationsområdets företag möjlighet att – i en sammanhållen process – efterfråga, styra och förhålla sig till ett antal projektinitiativ under utveckling.

Utlysningen resulterade i 15 beviljade projekt:

Optimerad värmebehandling for pressgjutna aluminiumkomponenter (OPTIHEAT)

Detta är en genomförbarhetsstudie för att undersöka möjligheten att leverera en skräddarsydd metod för optimerad värmebehandling baserad på tidigare studier. Studien kommer att baseras på en modifierad värmebehandling med lägre temperatur och tid för att uppnå tillräckliga mekaniska så väl som termiska egenskaper. Demonstratorns specifika krav måste fastställas då maximal termisk konduktivitet och maximal hållfasthet inte är förenliga. I detta arbete studeras både optimering av värmebehandling och kopplingen till värmebehandlingsbarhet med målet att utöka möjligheten att värmebehandla pressgjutet material. Studien kommer också demonstrera värmebehandlingsbarheten på rheogjutet material.

Integrerad bearbetningsmodellering (INBEAM)

Visionen är att svenska tillverkare av metalliska material skall kunna använda en kombination av öppna och egna data, empiriska och fysikaliskt baserade materialmodeller, finitelement- och fluiddynamikmodellering för att simulera och därmed också förbättra de egna bearbetningsprocesserna. Detta kräver att flera separata insatser som drivits inom modellering idag sammanförs och samarbete etableras mellan högskolor, institut, mjukvaruutvecklare och företag. Inom genomförbarhetsstudien identifieras luckorna i modelleringskedjan och en färdplan tas fram som inkluderar omvärldsbevakning och utbildning.

ALloy development for High Temperature applications using the high entropy concept (ALigHT)

Högentropilegeringar (HEA) är en ny sorts avancerade metallegeringar, innehållande mer än 5 olika element, vanligen i ekvimolär proportion. HEA visat enastående termomekaniska egenskaper och hög resistans i kemiska krävande miljöer. Detta har gjort HEA till en av de bästa kandidaterna för strategiska krävande applikationer inom energi, transport och rymdsektorn. Trots deras tilltalande egenskaper har HEA inte ännu kommersialiserats eller massproducerats, främst på grund av tekniska utmaningar eller höga produktionskostnader och höga kostnader för råmaterialet.
Denna genomförbarhetsstudie syftar till att använda konceptet HEA för utveckling av befintliga Ni baserade hög Fe-Cr superlegeringar, för att bredda deras applikationsområde mot större temperaturintervall och mot mer krävande korrosiva miljöer.

Försmält mangan-aluminium legering (PREMA)

Denna genomförbarhetsstudie har som mål att klarlägga om en försmält legering bestående av mangan och aluminium med tillräcklig god kvalitet kan framställas från sekundära material från aluminiumindustrin samt från insamlade och upparbetade alkalibatterier. Studien skall i huvudsak leverera en specifikation av legeringen samt ett preliminärt processkoncept för framställning. Legeringen funktion ska också säkerställas via försök.

Integrated Computational Materials Engineering (ICME) för superlegeringar (SuperICME)

Målet med denna genomförbarhetsstudie är att introducera ICME metodiken till svensk industri och att utvärdera möjligheterna med termodynamiska beräkningar baserade på CALPHAD tekniken. Beräkningar kommer att stödjas av experimentellt arbete och metallografi i syfte att validera resultaten om hur mikrostrukturen i superlegeringar utvecklas under stelning, fogning och värmebehandlingar. På grund av den komplexa kemin har det via sedvanliga metoder tagit lång tid att nå koncept för optimala egenskaper och att utveckla helt nya legeringar. Tack vare termodynamisk modellering och CALPHAD tekniken är det nu möjligt att genomföra tillförlitliga beräkningar även för dessa komplexa legeringar och därmed påskynda tiden för utveckling avsevärt.

Hållbara infrastrukturlösningar genom ökad användning av rostfritt stål (SIFRA)

Projektet vill åstadkomma mer hållbara infrastrukturlösningar med minskat underhållsbehov. Fokus ligger på broar för både järnväg, väg, gång och cykel. Idag konstrueras och byggs broar framförallt av armerad betong, stålbalkar eller en kombination av dessa, där stålet utgörs av traditionellt armeringsstål eller konstruktionsstål. Underhållsbehovet är stort, framförallt gällande förbättring av ytskydd genom målning, tvättning och impregnering. Byte och reparation av kantbalkar förekommer också p.g.a. korrosionsskador på armeringsjärn vilket utgör en betydande del av underhållet.
Syftet med detta projekt är att förse såväl beställare som tillverkare av broar med rätt kompetens och verktyg för att möjliggöra introduktion av mer hållbara infrastrukturlösningar med minskat underhållsbehov genom ökad användning av rostfria stål

Uppkolning av PM-komponenter vid lågt och högt tryck (HIP-Carb)

Att tillverka metallkomponenter via pulverteknik är en resurseffektiv metod som ger färdig form med få processteg. För att uppnå goda mekaniska egenskaper förtätas komponenten genom hetisostatisk pressning (HIP). Utveckling av pressar har gjort det möjligt att snabbkyla och även härda komponenten i samma värmecykel. Den bärande idéen i detta förslag är att även inkludera uppkolning av komponenten i samma cykel. Detta ger komponenten en hårdare och mer slitstark yta vilket medför att komponenten kan användas i nya applikationer.

Nya testmetoder för att främja hållbara korrosionsbeständiga legeringar i krävande industriella miljöer (TEKLA)

Målet med projektet är att ta fram metodik för att kunna ranka och jämföra olika legeringars/produkters korrosionsmotstånd. Målet är att metoderna skall kunna användas både för leveransprovning samt för utvecklingsprojekt

Ett ramverk för fysikbaserad uppskattning av verktygsförslitning i skärande bearbetning (WearFrame)

Målet är att utveckla en virtuell plattform för uppskattning av verktygsförslitning i skärande bearbetning under driftsförhållanden. Korta verktygslivslängder, långa bearbetningscykler och stort spill i form av avverkat material anses vara de största utmaningarna i produktion för att skapa hållbara tillverkningsprocesser. Dessa utmaningar är speciellt viktiga när nya material introduceras för att möta allt högre ställda designkrav - oftast relaterade till en komponents förbättrad prestanda eller lättare vikt - eller när olika batcher av arbetsmaterial från olika leverantörer ska bearbetas.

 

Minimerad risk för exponering och frisättning av farliga ämnen vid svetsning av rostfria stål (MIREL)

Den bärande idén är att svetsare och svetsoperatörer av rostfria material inte ska behöva oroa sig för att farliga ämnen ska frisättas i deras lungor. Nya produkter för ökad säkerhet stärker svenskrelaterade producenter av tillsatsmaterial och skyddsgaser gentemot konkurrenter. Ett potentiellt hinder för begränsningar i användandet av avancerade rostfria grundmaterial undanröjs. Detta gäller speciellt sexvärt krom som är klassat som cancerogent och är fokus för detta projekt men även andra ämnen som mangan, vismut och fluor kommer att beaktas.

Den cirkulära fabriken (3RF)

Den bärande idén är att med kontaktlöst ultraljud direkt i tillverkningsprocessen kunna detektera och karakterisera defekter i metaller och gjutna metallprodukter. Visionen är att i ett tidigt skede i tillverkningsprocessen identifiera produktindivider som i ett senare skede i processen kommer att vara av undermålig kvalité, dessa kan i så fall repareras eller modifieras innan de går till nästa steg eller backar ett steg i processen. Denna fabriksinterna cirkulära ekonomi (Repair-Remake-Recast at the Factory, 3RF) vill vi med hjälp av högautomatiserbara oförstörande provningsmetoder utöka användandet av. Nyttan utgörs av minskad energiförbrukning, produkter med ännu högre kvalité och lägre spridning samt affärsmöjligheter med mätdata på individnivå.

Variabel dyshöjd i AOD konverter (VariAOD)

AOD processen har sedan slutet på 60-talet varit den dominerande processen inom rostfri ståltillverkning. Processen bygger på att en blandning av inertgas och syre injiceras från sidan av konverterkroppen i ett antal steg. Det första steget har högst andel syre och med varje efterföljande steg så sänks denna andel och andelen inertgas ökar. Syftet med stegen är att bibehålla ett lågt partialtryck av CO i bubblorna för att inte oxidera krom. Ett alternativ till AOD processen är VODC processen som är en AOD med vakuum under de senare stegen. Syftet med vakuum är att ytterligare sänka partialtrycket av CO. VODC är en relativt dyr investering och det är oklart vad de löpande underhållskostnaderna blir. Processen försvårar dessutom möjligheten att tillsätta skrot i konvertern, vilket kan vara ett problem.

Avgasanalys vid vakuumavgasning av stål (AVGAS)

I detta projekt vill aktörerna undersöka möjligheterna att övervaka svavel/kväve/väte (S/N/H)-halterna i stålet i realtid under rening. Detta skulle kunna ge bättre kunskap om den kritiska reningsprocessen, förutsättningar för att aktivt styra till exempel processtid och argonflöde, säkerställa att S/N/H-nivåerna är jämna och förutsägbara smälta efter smälta, samt minimera riskerna att avsluta reningen med ett stål som behöver ytterligare kemisk justering för att nå sin slutprestanda.

Ny processteknik för medelserieproduktion av heltäta pulvermetallurgiska material och komponenter (DENSE-PM)

Utgångspunkten är se hur en processkedja kan skapas där man kan gå från pulver till en porfri slutprodukt utan inkapsla pulvret före avslutande hetisostpressning (HIP). Grunderna finns dels genom den teknik Bofors Bruk (fd. Metec Technologies) har utvecklat och dels genom resultat som delvis har visats tidigare av Chalmers, Höganäs och Quintus. I det första fallet utgår man från gas-atomiserat pulver som agglomereras, kompakteras, sintras, ytförtätas med höghastighetskompaktering (re-strike) och slutligen konsolideras med t e x HIP. I det andra fallet utgår man från vattenatomiserat pulver som kallisostatpressas, sintras och slutligen konsolideras med HIP.

Detektion av defekter under ståltillverkning (TermDefekt)

Projektet syftar till att utvärdera flera olika termografisystem och deras förmåga att detektera olika typer av ytdefekter i olika stadier av stålbearbetning. Studien kommer att innehålla olika experimentella utställningar, samt bildanalys för detektering av olika typer av defekter. Resultatet av studien kommer att belysa fördelarna och begränsningar i dessa system. Ett förslag till fortsatt utveckling och användning av dessa system kommer att läggas fram.