Skogsflis kan minska koldioxidutsläpp från masugn

Ett nystartat forskningsprojekt som drivs av Swerea MEFOS ska genom användning av biokol vid masugnsbaserad ståltillverkning på kort sikt kunna minska koldioxidutsläpp med upp till 30 procent. Metoderna vidareutvecklas och testas på SSAB. Projektet använder resultat från ett enskilt projektet inom Metalliska Material, Grön Masugn.

Malmbaserad ståltillverkning ger avsevärda utsläpp av koldioxid då masugnsprocessen använder fossilt kol och koks. En av stålindustrins största utmaningar idag är att begränsa koldioxidutsläppen. Trots att SSAB:s masugnar i Oxelösund och Luleå är bland de mest energieffektiva i världen, står företaget för cirka 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. I Oxelösund utreds redan möjligheterna för en fossilfri produktion 2026.

− I vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen jobbar vi både på kort- och lång siktigt. Bio-kol-projektet är ett mycket bra initiativ för att ytterligare sänka nivåerna med dagens masugns-teknik. Om testerna blir lyckade kan en del av nuvarande kol och koks ersättas av bio-kol, utan några större investeringar, till en än mer fossilfri produktion, förklarar Era Kapilashrami, chef för Metallurgin i Oxelösund.

Projektets syfte är att praktiskt visa på möjligheterna att industriellt använda biomassa i svenska masugnar. Detta för att på kort sikt minska koldioxidutsläppen från processen. Fullt utvecklad, utbyggd och implementerad teknik beräknas kunna minska utsläppen av koldioxid från masugnsbaserad ståltillverkning med cirka 30 procent.

− Beräkningar som vi har gjort i ett tidigare projekt visar att det finns potential att minska fossila koldioxidutsläpp genom att använda biokol. Nu får vi en unik möjlighet att testa det i praktiken. Industriförsöken kommer att visa både hur hantering av biokol fungerar i befintliga system och vilken effekt det har på masugnsprocessen och koldioxidutsläppen som helhet, säger professor Lena Sundqvist Ökvist, projektledare på Swerea MEFOS.

Projektet ska utföras i nära samverkan med teknikutvecklare av biokol och skogsindustrin. Projektets resultat ska därför också kunna användas av såväl stålföretag som biokolproducenter. Tekniken kan på sikt också överföras till andra metallproducenter som exempelvis icke-järn, järnpulver och ferrolergeringsindustrin.

− Resultaten från modellering i Grön Masugn avseende inverkan från olika processförändringar på den fossila koldioxidemissionen från masugnen och hela stålverket inklusive gasanvändare som exempelvis värmeverk visade användning av biokol för injektion eller som tillsats i pelletslagren hade potential att ge betydande positiva effekter. Metoden skulle kunna användas på kortare sikt då sannolikt inte omfattande ändringar av befintlig utrustning krävs och möjligheterna att göra praktiska försök diskuterades inom projektet. Resultat från det pågående projektet Grön Masugn-Fokus biomassa kommer också att stödja det nya biokolprojektet, säger Lena Sundqvist Ökvist.

Projektet startar upp i september 2017 och beräknas under 2018-2019 förbereda och genomföra driftförsök.

− Utvecklingsarbetet för att utforma försöket, välja material och finna behov av utrustningsmodifiering kommer att starta direkt men i planen ligger själva försöken ligger i slutet av 2018-början av 2019, säger Lena Sundqvist Ökvist.

SSAB i Oxelösund finansierar projektet till ett värde av cirka 13 miljoner kronor och Energimyndigheten med 5,4 miljoner kronor. Partner i projektet är Swerea MEFOS, Luleå tekniska universitet och SSAB.

En artikel om projektet går att läsa hos Sörmanlands Nyheter